Wijziging statuut brandweerpersoneel

Brandweer
Regelgeving
In het Belgisch Staatsblad van 20 februari 2018 werden 4 nieuwe koninklijke besluiten over het statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones gepubliceerd. Hieronder kan je de belangrijkste nieuwigheden terugvinden.

Zo is er bijvoorbeeld aanwerving op niveau van sergeant voorzien en zijn de diplomavoorwaarden vanaf kapitein geschrapt. De meerderheid van deze bepalingen treden in werking op 2 maart 2018. De wijzigingen van het geldelijke statuut treden in werking op 1 april 2018. Bepalingen waar bijvoorbeeld overgangsmaatregelen gelden, zullen later in werking treden. De uitzonderingen zijn opgenomen onderaan het respectievelijke Koninklijke Besluit.

Administratief statuut

Dit besluit wijzigt een aantal bepalingen van het administratief statuut ( KB 19/04/2014):

 • De mogelijkheid wordt voorzien om aan te werven in het middenkader, in de graad van sergeant, op voorwaarde dat eerst een bevorderingsprocedure gevoerd werd.
 • De diplomavoorwaarden van het niveau A worden geschrapt voor wat betreft de bevordering in de graden van kapitein, majoor en kolonel. Een diploma zal enkel nog nodig zijn bij aanwerving.
 • De personeelsmobiliteit wordt nog verder uitgewerkt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de procedure voor mobiliteit voor beroepsleden en de procedure voor mobiliteit voor vrijwillige personeelsleden. Deze laatste wordt veel soepeler en eenvoudiger. Daarnaast wordt er een mobiliteit gecreëerd tussen de zones en de Brusselse brandweer.
 • De mogelijkheid tot professionalisering vanuit een hogere graad wordt ingevoerd. Een vrijwillige korporaal zal bijvoorbeeld kunnen deelnemen aan een professionaliseringsprocedure in de graad van brandweerman.
 • Er worden oplossingen voorzien voor personeelsleden die langdurig afwezig zijn en niet in staat zijn om de verplichte voortgezette en permanente vorming te volgen.
 • Personeelsleden die in meerdere zones actief zijn, kunnen vrijstelling aanvragen voor voortgezette opleidingsuren die ze in een andere zone gevolgd hebben.
 • Het moment van medisch onderzoek wordt verplaatst zodat het plaatsvindt juist voor de indiensttreding, waardoor enkel de kandidaten die toegelaten worden tot de stage aan het eliminerend medisch onderzoek worden onderworpen.
 • Deelname aan een bevorderingsexamen wordt beschouwd als arbeidstijd voor het beroepspersoneel en diensttijd voor het vrijwillig personeel.
 • Beroepspersoneelsleden die de zone verlaten kunnen zowel bij vrijwillig ontslag als bij mobiliteit, vragen om bij de zone te kunnen blijven als vrijwilliger, mits een stage.

Meer info: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Opleidingen

Daarnaast wordt ook het koninklijk besluit betreffende de opleiding (KB 18/11/2015) gewijzigd:

 • Er wordt o.a. een apart opleidingstraject voorzien. Dit vloeit voort uit de nieuwe mogelijkheid om aan te werven op het niveau van sergeant.
 • Er worden enkele gelijkstellingen verduidelijkt.
 • “Evaluatie en competentiemanagement” wordt een attestopleiding, zodat deze niet meer beperkt is in geldigheid en zodat ook administratief personeel deze opleiding kan volgen.

Meer info: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

Geldelijk statuut

 • Er wordt een aparte weddeschaal en prestatievergoedingsschaal voorzien voor het niveau van sergeant. Dit vloeit voort uit de nieuwe mogelijkheid om aan te werven op het niveau van sergeant.
 • De diplomatoelage wordt vervangen door een specialisatietoelage.
 • Er werden bepalingen opgenomen die verhinderen dat een opleiding in het kader van betaald educatief verlof gevolgd door een vrijwilliger, tweemaal zou bezoldigd worden (door de zone en door de hoofdwerkgever).

Meer info: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones

Administratief statuut ambulancepersoneel

De aangebrachte wijzigingen in het statuut van de ambulanciers die geen brandweerman zijn, zijn hoofdzakelijk dezelfde als deze in het administratief statuut van het brandweerpersoneel.
Daarnaast worden ook nog een aantal wijzigingen aangebracht als gevolg van de eerdere toevoeging van de evaluatieniveaus “goed” en “zeer goed”.  Ook vervalt de aanwervingsvoorwaarde voor een hulpverlener-ambulancier om te beschikken over een diploma niveau C.

Meer info: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is

Overgang van het operationeel personeel van en naar het ambulancepersoneel

Dit besluit is bedoeld om mogelijk te maken dat brandweerpersoneel via een eenvoudige procedure kan overstappen naar het ambulancepersoneel, en omgekeerd. Tot nu toe was hiervoor geen georganiseerde procedure en de ambulancier die brandweerman wou worden of de brandweerman die ambulancier niet-brandweerman wou worden moest een aanwervingsprocedure doorlopen. Deze vereenvoudigde procedure is geïnspireerd op de bestaande bepalingen inzake aanwerving en mobiliteit.
Wanneer de raad een vacature wil openstellen zal zij nu dus kunnen kiezen om dit te doen via aanwerving, bevordering, mobiliteit, professionalisering of door een procedure van overgang.

Meer info: Koninklijk besluit van 26 januari 2018 betreffende de overgang van het operationeel personeel van de hulpverleningszones van het brandweerpersoneel naar het ambulancepersoneel en vice versa.