Jobs

Algemene Directie

Je kan bij de Algemene Directie Civiele Veiligheid aan de slag als dossierbehandelaar, jurist, financieel expert, administratief assistent en nog vele andere soorten functies. Je werkt voor en samen met hulpdiensten zoals de Civiele Bescherming, de operatoren en calltakers in de noodcentrales en de brandweer.

Als je graag voor de Algemene Directie Civiele Veiligheid zou werken, raden we je aan om je in te schrijven op “Mijn Selor”. Dan krijg je alle vacatures automatisch in je mailbox. Alle Federale Overheidsdiensten gebruiken de gegevens in deze gecentraliseerde database bij het rekruteren van personeel.

Civiele bescherming

Je kan op twee manieren aan de slag bij de Civiele Bescherming: als beroeps- of als vrijwillig personeelslid.

Operationeel medewerker bij de Civiele Bescherming

Als beroepspersoneel of operationeel medewerker bij de Civiele Bescherming  kom je tussen bij noodsituaties. Je helpt mensen bij kleine en grote rampen. Hiervoor moet je bereid zijn je voortdurend bij te scholen. Bij indiensttreding als operationeel medewerker moet je geslaagd zijn voor de fysieke proeven en over een rijbewijs B beschikken. 

Als je graag voor de Civiele Bescherming zou werken, raden we je aan om je in te schrijven op “Mijn Selor”. Dan krijg je alle vacatures automatisch in je mailbox. Alle Federale Overheidsdiensten gebruiken de gegevens in deze gecentraliseerde database bij het rekruteren van personeel.

Vrijwilliger bij de Civiele Bescherming

Een kernvrijwilliger bij de Civiele Bescherming voert dezelfde taken uit als een beroepspersoneelslid. Daarom wordt van vrijwilligers verwacht dat zij grotendeels dezelfde opleidingen en bijscholingen volgen. Het verschil is dat vrijwilligers hun prestaties voor de Civiele Bescherming naast hun beroepsactiviteiten uitoefenen. Zij worden vergoed in functie van het aantal interventies.

Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen voor ze vrijwilliger kunnen worden:

 • een medisch onderzoek ondergaan dat de kandidaat geschikt verklaart voor het dragen van een persluchttoestel
 • het attest van persluchtdrager behalen na een voorbereidende opleiding in een operationele eenheid van de Civiele Bescherming
 • een jaar stage lopen bij een eenheid van de Civiele Bescherming voordat de kandidaat definitief vrijwilliger wordt
 • slagen voor een VO2-max test (inspanningstest)
 • de voorziene opleidingen volgen (1 zaterdag per maand)
 • minimaal 2x12 uren per maand beschikbaar (stand-by) zijn
 • Minimum 18 jaar oud zijn

De Civiele Bescherming werft ook vrijwilligers aan.
Als vrijwilliger verzeker je prestaties naast je hoofdberoep. Je wordt vergoed in functie van het aantal interventies waaraan je deelgenomen hebt.
Wanneer er een wervingscampagne voor vrijwilligers wordt georganiseerd, wordt een oproep tot kandidaten gepubliceerd op de website van Selor. Schrijf je dus in voor de mailings van Selor en raadpleeg de website regelmatig.

Bevorderingsreserve tot de graad van sergeant

Oproep tot het indienen van sollicitaties voor een wervingsreserve voor bevordering tot de rang van sergeant bij de operationele staf van de civiele bescherming.

Bijlagen:

Aanvragen tot 7 november 2021.

Brandweer

De werving van het operationeel personeel van de zones vindt hetzij plaats in de graad van brandweerman, hetzij in de graad van kapitein. Om te kunnen solliciteren, moet je het federaal geschiktheidsattest hebben behaald.

Klik hier voor meer info over hoe je brandweerman of –vrouw kan worden en waar en wanneer je het Federaal Geschiktheidsattest kan behalen.

Vacatures hulpverleningszone

Brandweer. Ook iets voor jou? Ontdek het op ikwordbrandweer.be

Noodoproepcentrales 112

Operatoren en calltakers stellen oproepers in nood gerust, vertellen hen wat ze moeten doen en verwittigen de nodige hulpdiensten. Een operator neemt noodoproepen aan en stuurt hulpdiensten aan vanuit een Hulpcentrum 112. Een calltaker neemt noodoproepen aan in de Communicatie- en informatiecentra van de geïntegreerde politie (CIC 101).
Om te solliciteren als calltaker of operator moet je in het bezit zijn van een diploma hoger secundair onderwijs. Verdere ervaring is niet vereist, maar kennis van de landstalen is een pluspunt.

Als je graag in de noodcentrales zou werken, raden we je aan om je in te schrijven op “Mijn Selor”. Dan krijg je alle vacatures automatisch in je mailbox. Alle Federale Overheidsdiensten gebruiken de gegevens in deze gecentraliseerde database bij het rekruteren van personeel.

 

USAR (Urban Search And Rescue) en B-FAST (Belgian First Aid and Support Team)

Indien je deel wenst uit te maken van B-FAST USAR, dien je te voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Verbonden aan een brandweerdienst of eenheid van de civiele bescherming (beroeps of vrijwilliger)
 • Beschikken over minstens 3 jaar dienstanciënniteit
 • Medisch geschikt bevonden zijn door uw arbeidsgeneesheer voor deelname aan buitenlandse operaties USAR
 • Beschikken over een rijbewijs B
 • Beschikken over de toestemming van je dienstchef en je lokale overheid (schepencollege)

De aanwervingen gebeuren op basis van de noden en worden in dat geval gecommuniceerd aan alle brandweerdiensten en eenheden van de civiele bescherming. Individuele aanwervingen na spontane sollicitatie worden niet georganiseerd, maar je kan wel jouw interesse melden via het sollicitatieformulier voor gespecialiseerde teams.

De selectieprocedure verloopt op basis van CV, een interview en examens na een opleiding USAR Redder Berger (+/- één week theorie + +/- één week praktijkstage). Daarenboven dien je een korte basisopleiding B-FAST te volgen van twee dagen.

Eenmaal je actief bent binnen B-FAST wordt je verwacht dat je regelmatig beschikbaar bent voor deelname aan oefeningen, opfrissingscursussen en uiteraard operaties in het buitenland.

De andere modules binnen het B-FAST DICa-DIR (High Capacity Pumping en CBRN detectie en staalname) zijn enkel toegankelijk voor het personeel van de civiele bescherming die aanvullend een  basisopleiding B-FAST hebben gevolgd. Je kan je interesse daarvoor melden bij jouw dienstchef.

Hulpteams met honden

Een hondenteam of “kynologenhulpverleningsteam” bestaat uit een hondengeleider en een hond die ingezet worden voor het opsporen en het redden van onder puin bedolven of vermiste personen.

Een hondengeleider moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • professioneel of als vrijwilliger, deel uitmaken van een brandweerdienst of een operationele eenheid van de Civiele Bescherming
 • hoofdverblijfplaats in België
 • min. 21 jaar zijn
 • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag voorleggen dat max. 3 maand oud is
 • voldoen aan een medisch onderzoek dat uitgevoerd wordt door een erkende instelling inzake arbeidsgeneeskunde
 • titularis van het rijbewijs categorie B
 • een getuigschrift voorleggen dat vereiste vaccinaties in orde zijn

De hond van de hondengeleider moet voldoen aan volgende voorwaarden:

 • max. 5 jaar oud zijn bij indiening van de kandidatuur door de kandidaat hondengeleider
 • mag niet het voorwerp uitmaken van een wettelijk verbod op het houden ervan
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift van de dierenarts dat de hond in goede gezondheid is. Dit getuigschrift mag niet ouder zijn dan 3 maand
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift dat de vereiste vaccinaties in orde zijn
 • in orde zijn met identificatie, overeenkomstig het KB van 17/11/1994 dat de identificatie van honden verplicht maakt
 • het voorwerp uitmaken van een getuigschrift , uitgereikt door een universiteitsfaculteit voor dierengeneeskunde, waarin vastgesteld wordt dat de hond geen dysplasie D en E heeft
 • slagen voor een voorafgaande test

Op dit moment worden geen nieuwe kynologenhulpverleningsteams aangeworven.