Federale analyse van de brand in Beringen

Brandweer
Interventie
Perscontact: 
Ophélie Boffa

 

Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) doet een beroep op deskundigen om een technische evaluatie uit te voeren van de brand in Beringen op 11 augustus 2019, waarbij twee brandweermannen zijn overleden, één zwaar gewond raakte en meerdere licht gewond raakten. Met deze evaluatie wordt nagegaan of de procedures en de opleiding van de brandweerlieden moeten worden aangepast om de veiligheid van het interventiepersoneel te verbeteren.

Pieter De Crem, minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid: " Ik ben de grootste pleitbezorger van slagkrachtige brandweerdiensten. Visie, een goede structuur, opleiding, uitvoeren, analyseren, evalueren en bijsturen om te komen tot kennisopbouw en kennisbeheer: het is onze gemeenschappelijke taak om daar werk van te maken. Het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) is bevoegd om incidenten te evalueren en doet hiervoor beroep op onafhankelijke specialisten. Ik heb er alle vertrouwen in dat die evaluatie grondig en accuraat gebeurt, waarbij ze een startpunt van gesprek vormt voor alle actoren die betrokken zijn bij de dagelijkse werking van de brandweerdiensten. Het KCCE, de hulpverleningszones en ikzelf hebben immers hetzelfde doel: de veiligheid van de leden van de hulpdiensten garanderen.

Het bestek wordt vandaag door het KCCE bekendgemaakt. Zoals de dag na het drama werd bevestigd, wordt er een federale evaluatie uitgevoerd. Deze evaluatie moet gebeuren volgens de reglementaire stappen die van toepassing zijn voor overheidsopdrachten. De inschrijvers kunnen hun offerte indienen tot 1 oktober via de website Public procurement. Ze moeten blijk geven van hun theoretische en praktische kennis van het fenomeen ‘vuur’ in al zijn componenten. In hun verslag moeten zij een antwoord geven op verschillende vragen:

  • Hoe heeft de brand zich ontwikkeld en hoe is de temperatuur geëvolueerd in het getroffen gebouw?
  • Hoe ziet het verloop van de brand doorheen de tijd eruit?
  • Welke invloed heeft de compartimentering van het gebouw gehad op het verloop van de brand?
  • Hoe werd de interventie opgebouwd?
  • Hoe correleren de ontwikkeling van de brand en het verloop van de interventie?
  • Welke conclusies moeten worden getrokken in verband met de van kracht zijnde operationele procedures? Moeten de procedures verbeterd worden om de veiligheid van het personeel te verhogen?
  • Welke aanpassingen of bijkomende opleidingen kunnen nodig zijn of helpen om de interventie veiliger te laten verlopen?

Wanneer hun aanbevelingen begin 2020 klaar zijn, zullen ze in alle transparantie worden gedeeld met de hulpverleningszones en de brandweerfederaties.

Op vraag van de brandweerlieden werd in 2008, na de ramp in Gellingen, het Kenniscentrum (KCCE) opgericht om de kwaliteit en de veiligheid van de hulpdiensten te verbeteren. Eén van de reglementaire opdrachten van het KCCE bestaat erin incidenten te analyseren en te evalueren, onafhankelijk en los van de hiërarchische structuur, om er lessen uit te trekken en deze te delen met het werkveld. Het maakt deel uit van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

 

ophelie.boffa@ibz.fgov.be