Start van de opleiding OFF-3

Brandweer
Opleiding
Het Koninklijk Besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten voorziet onder meer een opleiding voor het behalen van het brevet van hoger kader OFF3. Deze opleiding bestaat uit 10 modules van 20 à 40 uur, die gespreid over 3 jaar georganiseerd zullen worden.

Dit gebeurt vanaf het najaar van 2017 door het provinciaal opleidingscentrum van de provincie Antwerpen, Campus Vesta, en dit in samenwerking met de Universiteit van Hasselt. Op die manier kan een bijzonder kwaliteitsvolle opleiding aangeboden worden aan de Belgische brandweerofficieren.

De opleiding start op 4 oktober, en voorlopig zijn dit de andere gekende data: 4-5 oktober 2017, 16 en 17 oktober 2017, 9 en 10 november 2017 en 11 en 12 december 2017. Daarbij zal telkens de mogelijkheid tot overnachting geboden worden. De exacte modules zullen zo snel mogelijk gecommuniceerd worden aan de zonecommandanten en opleidingsverantwoordelijken.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

→ in eerste instantie is deze opleiding bestemd voor de leden van de hulpverleningszones die minstens de graad van luitenant dragen en die houder zijn van het brevet OFF2 en die houder zijn van een diploma niveau A zoals bedoeld in bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober houdende het statuut van het rijkspersoneel of geslaagd zijn voor de opleiding tot sociale promotie (cfr. artikel 31 van het KB Opleiding). De volledige opleiding OFF3 kan gevalideerd worden als voortgezette opleiding.

→ daarnaast kan iedere officier zich inschrijven voor het volgen van afzonderlijke modules in het kader van de voortgezette opleiding.

Kostprijs?

inschrijvingsgeld bedraag 1.000 euro per module. Daarbij worden subsidies voorzien, zoals vastgelegd in het KB Opleiding. Echter, voor zij die zich inschrijven voor de volledige opleiding OFF3 (en dus alle modules op 3 jaar tijd zullen volgen), zal vanuit de FOD Binnenlandse Zaken een aanzienlijke bijkomende subsidiëring voorzien worden. Voor de deelnemers, die zich enkel inschrijven voor losse modules, is deze bijkomende subsidiëring niet voorzien en beperkt de subsidiëring zich tot wat in het KB Opleiding voorzien is.

Meer info?

Meer informatie over de praktische organisatie kan bekomen bij dhr. Jos Deloose, via Jos.Deloose@Campusvesta.be. Ook de inschrijvingen moeten rechtstreeks bij de brandweerschool worden ingediend.