Opleiding Militair Administrateur voor de hogere officieren van de hulpverleningszones

Brandweer
Opleiding
Brief van minister Jambon aan de voorzitters van de hulpverleningszones

Brief van minister Jambon aan de voorzitters van de hulpverleningszones

Geachte Voorzitter,

In het kader van de ontwikkeling van de nieuwe opleidingen voor het personeel van de hulpverleningszones, kan ik u een opportuniteit  aankondigen voor de hogere officieren van de hulpverleningszones. Het betreft de "Master in de Openbare en Militaire Administratie", die men behaalt na het succesvol volgen van de Hogere Opleiding Militair Administrateur aan de Koninklijk Militaire School.

Deze opleiding is een echte meerwaarde voor het personeel van de hulpverleningszones. Ondanks wat de benaming zou kunnen laten uitschijnen, is ze multidisciplinair en dus ook toegankelijk voor zonaal operationeel personeel. Ze is bovendien van hoog niveau en managementgericht. Ze wordt zowel Franstalig als Nederlandstalig georganiseerd en gedoceerd door militaire en burgerdocenten. Ze duurt één academisch jaar en start op 25 augustus 2017.

Deze cursus richt zich voornamelijk op hogere managementfuncties binnen overheidsdiensten zoals defensie, politie en ook brandweer. Om te kunnen deelnemen dient men te beschikken over een zeer goede algemene kennis, erkende beroepskwaliteiten en een goede kennis van de tweede landstaal en het Engels. De cursus heeft tot doel om competenties te ontwikkelen in onder meer de domeinen begroting en financiën, overheidsopdrachten, recht en statuten.

Het is de bedoeling dat deze opleiding één van de opleidingen is die in de toekomst gelijkgesteld wordt met het brevet OFF4, dat toegang geeft tot de graad van kolonel. De geslaagde cursisten ontvangen een Master-na­ masterdiploma, of een slaagattest indien men geen houder is van een masterdiploma, dat nuttig is voor tal van openbare functies in het veiligheidslandschap.

Ik wil er wel op wijzen dat het aantal vrije plaatsen voor het personeel van de hulpverleningszones beperkt is. De precieze modaliteiten om in te schrijven en de concrete toegangs- en selectievoorwaarden zullen in de loop van de maand mei nog meegedeeld worden. Geïnteresseerde kandidaten worden alvast van harte uitgenodigd voor de contact day georganiseerd in de Koninklijke Militaire School op 13 juni 2017 (opgelet: deze datum is recent gewijzigd van 11 mei naar 13 juni 2017). Gedurende deze dag zal de volledige cursus worden toegelicht. Inschrijven voor deze contactdag kan tot 1 juni.

Tot slot wil ik nog twee belangrijke punten meegeven:

  • Deze opleiding kan in aanmerking genomen worden als voortgezette opleiding en dus kan meegeteld worden voor de verplichte minima inzake voortgezette opleiding.
  • De inschrijvingskosten voor de cursus worden integraal gedragen door de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoogachtend,

Jan Jambon
Minister van Binnenlandse Zaken