De Civiele Bescherming: een belangrijke speler in de strijd tegen de COVID-19-pandemie

Civiele Bescherming
Interventie
In 2020 heeft de Civiele Bescherming een cruciale rol gespeeld in de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Ze is op verschillende fronten actief geweest, waaronder bijstand in de provinciale en federale coördinatie, logistieke ondersteuning en voor bijstand in woonzorgcentra, ziekenhuizen en in pretriagecentra. In totaal heeft het personeel 22.306 uren gepresteerd en meer dan 487.000 kilometer afgelegd in het kader van de coronacrisis.
La Protection civile lutte contre la pandémie de la COVID-19

 

Provinciale en federale coördinatie

Sinds het begin van de pandemie heeft de Civiele Bescherming, die als interventiedienst verantwoordelijk is voor de logistieke ondersteuning (Discipline 4), meegewerkt aan de provinciale en federale coördinatie van de acties die ondernomen worden tijdens de strijd tegen de COVID-19-pandemie. Ze heeft haar expertise geleverd tijdens verschillende interdepartementale en multidisciplinaire coördinatievergaderingen van COFECO (het Federaal Coördinatiecomité dat de strategische beslissingen uitvoert voor het crisisbeheer) en van de provinciale coördinatiecomités. Op het terrein werkt Civiele Bescherming altijd nauw samen met de andere hulp- en nooddiensten en met lokale autoriteiten.

Bijstand in woonzorgcentra, in ziekenhuizen en in pretriagecentra

De Civiele Bescherming trad eerst op in de woonzorgcentra (WZC) om er adviezen te verstrekken aan het personeel ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Op verzoek van de provinciegouverneurs organiseert de Civiele Bescherming sinds midden april 2020 ook "cohorteringen" in de WZC. Het doel van deze handelingen is de bewoners die drager zijn van het coronavirus te scheiden van de bewoners die negatief testen om de risico's op besmetting te beperken. De bewoners die positief testten, worden verhuisd naar een andere plaats van het gebouw die daarvoor speciaal werden ingericht. Uitgerust met een adequate persoonlijke bescherming (volledig beschermende overall, laarzen, FFP2-masker, handschoenen en bril) verhuizen de werknemers van de Civiele Bescherming de persoonlijke bezittingen van de bewoners en hun meubels. Na de verhuis desinfecteren ze de vrijgemaakte ruimten.

Simon Henrard, kapitein bij de Civiele Bescherming van Crisnée: "Het personeel van de woonzorgcentra is opgelucht wanneer ze ons zien komen. Door de pandemie zijn hun werkomstandigheden nog moeilijker. Aangezien wij het verhuizen en desinfecteren op ons nemen, hebben zij een last minder."

De Civiele Bescherming helpt in de WZC ook de brandweer en het leger, die ook "cohorteringen" organiseren, door hen te ontsmetten wanneer zij klaar zijn.

Eind maart 2020 heeft de Civiele Bescherming, op verzoek van de FOD Volksgezondheid, ook extra capaciteit en reservecapaciteit voorzien voor de mortuaria van sommige ziekenhuizen op plaatsen die sterk getroffen zijn door de pandemie, door mobiele lijkenkamers te installeren om er de overledenen onder te brengen in op gezondheidsgebied waardige en aanvaardbare omstandigheden.

De Civiele Bescherming heeft ook meegewerkt aan het oprichten van bepaalde pretriagecentra, door logistiek materiaal te leveren en door toe te zien op de installatie.

Vervoer van persoonlijke beschermingsmiddelen

Op vraag van de federale en provinciale overheden wordt de Civiele Bescherming sinds het begin van de COVID-19-pandemie regelmatig ingezet om mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen te vervoeren naar de opslagplaatsen en de eindgebruikers.

Ondersteuning aan de politie

In april en mei 2020 heeft de Civiele Bescherming de politie logistieke ondersteuning geboden. Ze heeft mobiele werkruimten (bureaucontainers, verlichting, enz.) geïnstalleerd en water en brandstof geleverd voor de grenscontroles. Bovendien werden de drones van de Civiele Bescherming door sommige politiezones gebruikt.

De Civiele Bescherming coördineert de Nationale Logistieke Hub

Sinds eind oktober 2020 kunnen diensten en organisaties zoals ziekenhuizen, woonzorgcentra en testcentra in het kader van de COVID-19-crisis logistieke ondersteuning aanvragen via een eenvoudig elektronisch platform: de Nationale Logistieke Hub. Deze Hub is een samenwerkingsverband tussen de Civiele Bescherming, Defensie en de Brandweernetwerken, ondersteund door het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).

Evi Van Cleynenbreugel, kapitein bij  de Civiele Bescherming in Brasschaat: “De diensten dienen hun vragen voor hulp in op het digitaal platform van de Hub. In totaal zijn tussen 20 november en 31 december 46 aanvragen geweest. Meermaals per week bespreken de verschillende diensten van de Hub - de Civiele Bescherming, defensie en de brandweer - hoe ze kunnen tegemoet kunnen komen aan de aanvragen via een online vergadering. Op dit moment vervoeren we vooral persoonlijke beschermingsmiddelen voor de FOD Volksgezondheid (zoals mondmaskers, handschoenen,…). We onderzoeken ook hoe de Hub zou kunnen bijdragen aan de vaccinatiecentra die opgezet worden door de FOD Volksgezondheid.”

Patrick Broeckx, luitenant-kolonel bij de Civiele Bescherming te Crisnée: “De Civiele Bescherming is verantwoordelijk voor de algemene coördinatie van de Hub. Eerst kijken we of er op lokaal niveau een oplossing kan aangeboden worden voor de aanvragen uit de verschillende provincies. Als dat niet het geval is, onderzoeken de partners van de Hub hoe ze optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbare middelen van de Hub om tegemoet te komen aan de behoeften, eventueel na een verkenning ter plaatse. Als de middelen van de Hub niet voldoen, kan ook beslist worden om een aanvraag te doen bij de private sector.

Productie en verdeling van desinfecterende handgel

In maart 2020 heeft de Civiele Bescherming het initiatief genomen om in samenwerking met een aantal bedrijven de productie te begeleiden van alcoholgel om een oplossing te bieden voor de tekorten van desinfecterende handgel.

Eenheidschef Civiele Bescherming Brasschaat Johan Boydens: “De Civiele Bescherming werd via de provinciale veiligheidscellen op de hoogte gebracht dat er een grote vraag was naar handgel voor onder andere de brandweer, de politie, de noodcentrales en verschillende overheidsdiensten. We hebben daarom de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie onderzocht voor het produceren van de desinfecterende gel voor de handen en daarna contact opgenomen met mogelijke leveranciers van grondstoffen en een bedrijf die de grondstoffen kan mengen en verpakken.”

Begin april heeft de Civiele Bescherming het transport en de verdeling van de alcoholgel in handen genomen. De handgel was bestemd voor de hulpverleningsdiensten (noodcentrales, hulpverleningszones, politie, Civiele Bescherming zelf) en andere overheidsdiensten (gevangenissen, douane,…). De verdeling van gel gebeurde tot eind mei.