Wijziging van het KB betreffende het statuut van het personeel van de zones

Brandweer
Regelgeving
Vier koninklijke besluiten «tot herstelling» strekken ertoe sommige bepalingen aan te passen van het administratief en geldelijk statuut dat van toepassing is op het operationeel personeel van de hulpverleningszones dat brandweerman is, en van het administratief en geldelijk statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is.

De voornaamste wijzigingen van het koninklijk besluit van 9 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones zijn de volgende:

De vrijwillige en beroepsbrandweerlieden van een hulpverleningszone moeten het federaal geschiktheidsattest (FGA) niet meer opnieuw behalen wanneer zij willen deelnemen aan de aanwervingsprocedure in een andere zone.

De berekening van het aantal feestdagen waarop de beroepsbrandweerlieden in continudienst recht hebben, wordt vereenvoudigd. Zij krijgen nu allemaal 10 bijkomende verlofdagen als compensatie voor de feestdagen (van toepassing vanaf 1 januari 2016).

Invoering van een systeem van «verminderde prestaties wegens medische redenen» teneinde een personeelslid de mogelijkheid te bieden geleidelijk aan terug te keren naar aanleiding van een langdurige ziekte.

De voornaamste wijzigingen van het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 betreffende het administratief statuut van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is en van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat gene brandweerman is zijn vergelijkbaar. 

De bepalingen met terugwerkende kracht vormen een uitzondering. De bepalingen betreffende het administratief statuut treden in werking op 2 juni 2016 en de bepalingen betreffende het geldelijk statuut treden in werking op 1 juli 2016.