Het KCCE ontwikkelt steeds meer opleidingen voor de hulpdiensten!

Civiele Bescherming
Brandweer
Opleiding
Sinds de oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid in 2008 heeft het KCCE als opdracht de nodige operationele expertise te bieden voor een betere integratie van de hulpdiensten op het terrein.

Vanuit dit oogpunt heeft het KCCE diverse opleidingen eenvormig gemaakt en op punt gesteld. Vanaf dit najaar zullen de opleidingen inzake “Asbestprocedure in geval van brand”, “Bijlage 6”, “Veiligheid rond elektrische en hybride voertuigen” en “Beveiliging van interventies op de openbare weg” kunnen gegeven worden aan de leden van de brandweerdiensten en de Civiele Bescherming in de verschillende provinciale opleidingscentra (na inschrijving en naargelang hun respectievelijke planning).

“In de loop van de laatste maanden werden de trainers van de provinciale opleidingscentra opgeleid volgens het principe ‘Train the Trainer’. Deze trainers, die erkend zijn door het KCCE, kunnen de opleiding voortaan zelf geven in het provinciaal opleidingscentrum waartoe ze behoren. Bovendien stellen we syllabi en een pakket didactische instrumenten ter beschikking om hen te helpen bij hun taken”, legt Johan Schoups, directeur van het KCCE, uit.

Asbestprocedure in geval van brand

Asbest, dat gevaarlijk is voor de gezondheid, is vandaag verboden en onvindbaar in de handel. Omdat het in het verleden massaal gebruikt werd, is het nog steeds te vinden in en rond talrijke woningen (in golfplaten, cement, leistenen, bloembakken, enz.).

In het kader van brandbestrijding zijn de doelstellingen van deze opleiding:

 • de hulpdiensten opleiden inzake de risico’s van asbest bij brand;
 • hen leren om de procedures die gevolgd moeten worden bij brand, te gebruiken in aanwezigheid van asbest.

Bijlage 6

Industriegebouwen hebben een ander brandrisico dan andere gebouwen. Deze branden maken misschien weinig slachtoffers, maar veroorzaken grote economische schade.

In het kader van de brandpreventie worden de hulpdiensten dan ook opgeleid om de voorwaarden te leren waaraan het ontwerp, de bouw en de inrichting van deze industriegebouwen moeten voldoen.

De doelstellingen van de opleiding ‘Bijlage 6’ zijn:

 • het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van brand in industriegebouwen voorkomen;
 • preventief de interventie van de brandweer vergemakkelijken;
 • de veiligheid van de personen verzekeren.

Veilidheid rond elektrische en hybride voertuigen

Er zijn talrijke risico’s verbonden aan elektrische en hybride voertuigen en deze zijn soms moeilijk beheersbaar.

Om te zorgen voor de veiligheid van de burgers, maar ook voor die van het hulpverleningspersoneel, is het essentieel om de leden van de brandweer op te leiden zodat ze de risico’s van deze voertuigen kunnen identificeren het hoofd kunnen bieden.

De doelstellingen van deze opleiding zijn om de hulpdiensten te leren om:

 • de elektrische en hybride voertuigen en de eraan verbonden risico’s te identificeren;
 • de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te controleren en te gebruiken;
 • een veilige procedure toe te passen om de elektrische en hybride voertuigen te benaderen;
 • specifieke incidenten met elektrische en hybride voertuigen te bestrijden (risico op de uitbreiding, elektrische risico’s, enz.);
 • de voertuigen buiten spanning te zetten in verschillende situaties;
 • adequaat te reageren bij lekken van chemische producten die aanwezig zijn in de batterij.

Beveiliging van interventies op de openbare weg

Bij een ongeval op de openbare weg zijn de brandweerdiensten vaak als eerste ter plaatse.

Om hun eigen veiligheid en die van de eventuele slachtoffers te verzekeren, moeten de leden van de brandweer opgeleid worden om de interventiezone te beveiligen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn om de hulpdiensten te leren om:

 • een beveiligde zone te creëren rond het ongeval;
 • het verkeer te sturen en te vertragen om een adequate werkruimte te creëren voor de interventieteams;
 • te zorgen voor bufferzones en om permanent oog te hebben voor het aankomende verkeer.