Actualiseringsopleidingen: vraag en antwoord

Noodcentrale 112
Federalisering
In verband met het overgangsjaar naar de federalisering toe hebben een aantal collega’s vragen gesteld die andere mensen zich wellicht ook stellen. Het gaat over pensioen, ziekte enz.

We geven hieronder de meest gestelde  vragen en de antwoorden erop.

Verplicht

Ben ik verplicht alle 54 uren van de actualiseringsopleidingen te volgen?

Algemeen geldt dat iedereen de volledige 54 uren van de actualiseringsopleidingen, verspreid over meerdere modules, moet volgen.
Uitzonderingen : de mensen die vrijstelling hebben bekomen voor bepaalde modules hoeven die modules uiteraard niet meer te volgen.

Afwezigheid

Wat gebeurt er als ik tijdens het overgangsjaar afwezig ben, om welke reden dan ook?

Als u wegens ziekte, opnemen van bepaalde verlofstelsels zoals vb. loopbaanonderbreking, moederschapsverlof enz. afwezig bent tijdens het overgangsjaar  (= de periode waarin de actualisaringsopleidingen worden gegeven) EN uw periode van afwezigheid  overschrijdt  dertig werkdagen dan zal de periode van uw detachering of terbeschikkingstelling verlengd worden.

Om de “periode van afwezigheid” te bekomen, worden alle dagen van afwezigheid tijdens het overgangsjaar opgeteld.

In art. 3 §2 van het  Koninklijk Besluit tot detachering of terbeschikkingstelling naar de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken van de personeelsleden in dienst bij de centra van het eenvormig oproepstelsel staat duidelijk wat de modaliteiten zijn als een personeelslid een periode/periodes afwezig is tijdens het overgangsjaar:

“Perioden van afwezigheid gedurende de periode van detachering of terbeschikkingstelling bedoeld in voornoemd artikel 206 §1 en 2 hebben een verlenging van deze termijn tot gevolg, vanaf het ogenblik dat ze, in één of verschillende malen, dertig werkdagen overschrijden, zelfs als het personeelslid in dienstactiviteit is”.

Wat gebeurt er als ik wegens ziekte niet alle voorziene modules van de actualiseringsopleidingen kan volgen? Kan ik dan nog federaal personeelslid worden? Kan ik de gemiste uren na 1 november 2012 nog volgen?

Als u bepaalde module(s) wegens ziekte niet kan volgen tijdens het overgangsjaar dan is er geen beletsel om te kunnen federaliseren. U moet uiteraard een geldig bewijs kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u niet in staat was de opleiding te volgen.

Afhankelijk van het aantal uren en de modules die u gemist heeft, zal later beslist worden of u de gemiste uren/modules moet inhalen of niet.

Pensioen

Als ik tijdens het overgangsjaar met pensioen ga, moet ik dan nog de actualiseringopleidingen volgen?

  • Aangestelden die met  pensioen gaan tijdens het overgangsjaar of voor 1 november 2012 kunnen dit vermelden op hun  aanvraag tot vrijstelling(en) voor de actualiseringsopleidingen.
    Na advies van de functionele chef van het personeelslid en van de Federale Overheidsdiensten zal worden bepaald of deze personeelsleden de opleidingen nog moeten volgen of niet.
  • Personen die met pensioen gaan na het overgangsjaar of na 1 november 2012: de beslissing of zij de actualiseringsopleidingen nog moeten volgen of niet, hangt af van het tijdstip waarop het personeelslid met pensioen gaat.
    Deze aangestelden moeten ook het tijdstip van hun pensionering vermelden op de aanvraag tot vrijstelling(en) voor de actualiseringsopleidingen. Ook hier zal, na akkoord van de functionele chef en op basis van het tijdstip van pensionering worden bepaald of deze personeelsleden de opleidingen nog moeten volgen of niet.

Moederschapsverlof

Wat gebeurt er als ik momenteel in moederschapsverlof ben of als ik dit zal opnemen tijdens het overgangsjaar?

Als je bepaalde modules niet kan volgen omdat je tijdens het overgangsjaar in een  bepaald verlofstelsel zit zoals moederschapsverlof, loopbaanonderbreking, enz. , dan is er is geen beletsel om te kunnen federaliseren. U moet uiteraard een geldig bewijs kunnen voorleggen waaruit blijkt dat u niet in staat was de opleiding te volgen.

Afhankelijk van het aantal uren en de modules die u gemist heeft, zal later beslist worden of u de gemiste uren moet inhalen of niet.

Organisatie van de actualiseringsopleidingen

Wordt éénzelfde lesmodule meerdere keren georganiseerd?

De praktische organisatie van de actualiseringsopleidingen is momenteel aan de gang. In de mate van het mogelijke zullen we proberen elke module meerdere keren  en op verschillende tijdstippen te organiseren zodat  iedereen de mogelijkheid zal krijgen zich in te schrijven op een moment dat haar of hem het beste ligt.
De tijdstippen zijn grotendeels afhankelijk van de beschikbaarheid van locaties en lesgevers maar we hopen toch dat we voldoende mogelijkheden zullen kunnen aanbieden.

Volgen we de actualiseringsopleidingen tijdens of buiten de diensturen?

Of u de actualiseringsopleidingen tijdens of buiten de diensturen zal moeten volgen, is volledig afhankelijk van de beslissing van de functioneel verantwoordelijke van het Hulpcentrum 100 waar u werkzaam bent. Deze vrouw of man heeft immers de verantwoordelijkheid over de dagelijkse werking en organisatie van de dienst.

Gelden de opleidingsuren als diensturen?

De tijd besteed aan de actualiseringsopleidingen wordt als arbeidstijd beschouwd. U wordt geacht in dienstactiviteit te zijn. Afhankelijk van hetgeen momenteel van toepassing is binnen uw stad/gemeente, zullen deze uren ofwel financieel worden gecompenseerd ofwel worden gecompenseerd via compensatierust.

Deze compensatierust moet u volledig opnemen tijdens het overgangsjaar.
Als dit wegens dienstorganisatorische redenen niet mogelijk is en er op het einde van het overgangsjaar nog overuren te tellen zijn, kunnen deze – indien van toepassing -  door de stad/gemeente worden uitbetaald, waarna deze kosten kunnen worden teruggevorderd van de FOD Binnenlandse Zaken.
Er kunnen geen overuren worden overgedragen na 1 november 2012, op het einde van het overgangsjaar.t