Het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-brandweermannen (basiskader)

Fire brigade
Formation
De eerste competentietest voor kandidaat-brandweermannen zal binnenkort plaatsvinden. Deze proeven zijn een voorafgaande vereiste voor elke rekruteringsprocedure in de hulpverleningszones. De kandidaten kunnen de proeven voor het federaal geschiktheidsattest afleggen in één van de opleidingscentra voor de Civiele Veiligheid, los van de zone waarin ze vervolgens zullen solliciteren.

Context

Het nieuwe administratief statuut van de operationele leden van de hulpverleningszones (KB van 19/04/2014) betekent onder meer de introductie van een federaal geschiktheidsattest voor de kandidaat operationele leden van de brandweerzones, dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basis kader (brandweerman) of het hoger kader (kapitein).

Het KCCE is blij u mee te delen dat de eerste testen m.b.t. dit federaal geschiktheidsattest, zullen in de loop van komende maanden georganiseerd worden in vier provinciale opleidingscentra (Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Luik en Henegouwen), en dit voor de kandidaat-brandweermannen (basiskader beroeps en vrijwilligers).  Het federaal geschiktheidsattest voor het hoger kader (kapitein) wordt momenteel uitgewerkt en in september-oktober zou een eerste golf gelanceerd kunnen worden.

Inhoud van de proeven

Kandidaten, die deelnemen aan de proeven voor het basiskader, moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 1. een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs;
 2. een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 3. de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel 1 - Fysieke testbatterij
1. OPTREKKEN
2. KLAUTEREN
3. EVENWICHT
4. GEHURKT LOPEN
5. OPDRUKKEN
6. ZEIL VERSLEPEN
7. SLANG SLEPEN
8. SLANG OPHALEN
9. TRAPPENLOOP

Deel 2 - Laddertest

Deel 3 - Uithoudingstest

Deel 4 - Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

Voor meer informatie over deze proeven, zie de koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en de ministeriële omzendbrief van 26 maart 2015 betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones.

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het basiskader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

 1. Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economisch Ruimte of van Zwitserland;
 2. ten minste 18 jaar oud zijn;
 3. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 4. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 5. in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 6. houder zijn van rijbewijs B.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Behalen van het federaal geschiktheidsattest

De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.

Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Geplande testen voor de competentietesten

Campus Vesta – Antwerpen (Oostmalsesteenweg 75, 2520 Ranst) – testen in het Nederlands

 • Start van de testen: 01/06/2015
 • Start inschrijvingen: 01/05/2015, via http://www.campusvesta.be/. Er worden 24 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.
 • Afsluiting inschrijvingen: 30/05/2015
 • Meer info bij Mevr. Kirsten Aerts, opleidingscoördinator Campus Vesta

PBO – Oost-Vlaanderen (Sprendonkstraat 5, 9042 Mendonk (Gent)) – testen in het Nederlands

 • Start van de testen: 13/06/2015
 • Start van de inschrijvingen: 01/05/2015, via http://www.pbo.be/. Er worden 100 kandidaten per sessie ingeschreven; meerdere sessies worden voorzien.
 • Afsluiting inschrijvingen: 01/06/2015
 • Meer info bij Mr. Geert Blancke, pedagogisch coördinator PBO. 

Brandweerschool Luik (Rue Cockerill 101, 4100 Seraing) – testen in het Frans

 • Start van de testen: 08/09/2015
 • Start van de inschrijvingen: 01/06/2015, via het secretariaat van de brandweerschool.
 • Afsluiting inschrijvingen: 15/07/2015 (of indien er 1500 kandidaten zijn ingeschreven)
 • Meer info bij het secretariaat van de brandweerschool: ecofeu@provincedeliege.be of 04/237 35 64.

Brandweerschool Henegouwen (Route d’Ath 25-35, 7050 Jurbise) – testen in het Frans

 • Start van de testen: 21/09/2015
 • Start van de inschrijvingen: 18/05/2015, via http://formationpompiers.hainaut.be/ .
 • Einde van de inschrijvingen: 19/07/2015 (of indien er 1600 kandidaten zijn ingeschreven)
 • Meer info bij het secretariaat van de brandweerschool: 065/32 58 05 of 065/32 57 72.