Brandweer factureert nu ook met behulp van enkel een nummerplaat

Brandweer
Organisatie
De privacycommissie heeft op 20/09/2012 een machtiging gegeven aan de brandweer of de gemeentelijke administratie die instaat voor de facturering voor brandweerinterventies, tot het ontvangen van gegevens van de Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV).

Zo kan de brandweer bij bepaalde interventies, op basis van de nummerplaat van het betrokken voertuig, de gegevens van de houder van de nummerplaat opvragen om de kosten van de interventie te kunnen factureren aan de betrokkene bij het incident. Het gaat onder andere om interventies na vervuiling of bij het vrijmaken en reinigen van de openbare weg.

Voorwaarden

De Federale Overheidsdienst heeft deze machtiging gevraagd voor alle brandweerkorpsen (en of hun gemeenten) . Echter, om effectief toegang te krijgen, moeten een paar formaliteiten vervuld worden door elke brandweerdienst of gemeentelijke administratie die instaat voor de facturering, afzonderlijk. De brandweerdienst of gemeentelijke administratie die wenst toegang te krijgen tot deze gegevens bij de DIV, moet:

  1. een verbintenisverklaring richten aan de Privacycommissie, waarin zij zich akkoord verklaart met de voorwaarden van de machtiging.
  2. een evaluatieformulier invullen inzake het veiligheidsbeleid voor het verwerken van persoonsgegevens.

De verdere voorwaarden van de machtiging staan uitgebreid vermeld in de beslissing van de privacycommissie (beraadslaging FO nr. 22/2012). Kort samengevat, verplichten de brandweerdiensten die hier gebruik van willen maken zich ertoe:

  • de verkregen gegevens slechts te gebruiken om de kosten van een interventie van de brandweer te verhalen op de begunstigden van deze interventie;
  • de gegevens te wissen zodra ze niet meer nodig zijn;
  • de begunstigden aan wie gefactureerd wordt te informeren dat hun gegevens verkregen werden via de DIV;
  • de gegevens enkel intern te verwerken en enkel door personen die deze gegevens voor de uitoefening van hun functie nodig hebben;
  • een lijst op te stellen met de categorieën personen die toegang hebben tot de gegevens samen met een beschrijving van hun functie, en deze lijst ter beschikking te houden van de Privacycommissie;
  • de vertrouwelijkheid van de gegevens te bewaren door enkel een toegang tot de gegevens toe te staan van personen die zich hebben verbonden aan een wettelijke, statutaire of contractuele vertrouwelijkheidsverplichting;
  • technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen;
  • DIV zal bovendien enkel de naam, voornaam, en het adres van de nummerplaathouder meedelen aan de brandweer.

Faire lien avec gras souligné