Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat-kapiteins (hoger kader)

Civiele Bescherming
Brandweer
Rekrutering
De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hogerkader - beroeps en vrijwilligers), wordt georganiseerd

1. Organisatie van de geschiktheidsproeven

De eerste test (competentietest) voor kandidaat-kapiteins (hogerkader - beroeps en vrijwilligers), wordt georganiseerd:

 • Op  05/12/2015, in de provincie Vlaams-Brabant, PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, Poverstraat 75, 1731 Asse (proeven in het Nederlands).
  (proeven in het Nederlands).
 • Op 03/12/2015, in de provincie Luik, Ecole du feu, Rue Cockerill 101, 4100 Seraing (proeven in het Frans). Het precieze adres waarop de schriftelijke test doorgaat, wordt bij de uitnodiging vermeld.

2. Inschrijvingen

- PIVO – Opleidingscentrum voor de brandweer – Vlaams-Brabant

 1. De inschrijving is mogelijk vanaf 01/11/2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk.
  Om organisatorische redenen worden de inschrijvingen afgesloten wanneer er 70 kandidaten per sessie zijn ingeschreven. Er worden meerdere sessies georganiseerd.
 2. De inschrijvingen worden afgesloten op 30/11/2015.
 3. U dient zich elektronisch in te schrijven via volgende site: www.pivo.be
 4. Meer informatie betreffende de geschiktheidsproeven kan worden bekomen bij Mijnheer Jonas Rijckmans, medewerker PIVO - Opleidingscentrum voor de brandweer, 02 456 89 20.

- Ecole du feu – Luik

 1. De inschrijving is mogelijk vanaf 12/10/2015 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk.
 2. De inschrijvingen worden afgesloten op 16/11/2015.
 3. U dient zich elektronisch in te schrijven via volgende site: www.provincedeliege.be/ecoledufeu
 4. Meer informatie betreffende de geschiktheidsproeven kan worden bekomen bij het secretariaat van de school:  Ecole du feu, Rue Cockerill 101, 4100 Seraing, of via ecofeu@provincedeliege.be of op 04/237 35 64.

3. Inhoud van de proeven

De kandidaten moeten in onderstaande volgorde slagen voor de volgende geschiktheidsproeven:

 1. een competentietest, waarbij wordt nagegaan of een kandidaat beschikt over de competenties gelijkwaardig aan deze vereist voor een diploma van niveau A. Het gevraagde niveau voor het wetenschappelijk deel van de proef zal echter gelijkwaardig zijn aan het niveau dat vereist wordt in het hoger algemeen secundair onderwijs voor de wetenschappen;
 2. een operationele handvaardigheidstest, waarbij aan de hand van een aantal praktische opdrachten de basiskennis van de kandidaat van technische vakkennis en vaardigheden wordt getest;
 3. de lichamelijke geschiktheidsproeven, zoals bepaald in bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 19 april 2014 tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones, die bestaan uit volgende onderdelen:

Deel 1. – Fysieke testbatterij

 1. OPTREKKEN
 2. KLAUTEREN
 3. EVENWICHT
 4. GEHURKT LOPEN
 5. OPDRUKKEN
 6. ZEIL VERSLEPEN
 7. SLANG SLEPEN
 8. SLANG OPHALEN
 9. TRAPPENLOOP

Deel 2. – Laddertest

Deel 3. – Uithoudingstest

Deel 4. - Houder zijn van een zwembrevet van minstens honderd meter.

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend. De kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

4. Te vervullen voorwaarden op de datum van inschrijving

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven voor het hoger kader, voldoen de kandidaten aan de volgende voorwaarden:

 1. Belg zijn;
 2. een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. De kandidaat bezorgt een uittreksel uit het strafregister dat afgeleverd dient te zijn binnen een termijn van drie maanden voorafgaand aan de uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen;
 3. de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 4. in orde zijn met de dienstplichtwetten;
 5. houder zijn van rijbewijs B;
 6. houder zijn van een diploma van niveau A.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dienen de kandidaten te beschikken over een medisch attest. Dit attest moet opgemaakt worden ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

5. Behalen van het federaal geschiktheidsattest

De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, die zullen georganiseerd worden in de hulpverleningszones in functie van hun vacatures. Het behalen van het attest geeft dus geen garantie op een aanstelling als personeel van de hulpverleningszones basiskader. Het afleggen van de testen is wel een vereiste voorafgaand aan elke rekruteringsprocedure.

Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

Het federaal geschiktheidsattest is geldig voor onbepaalde duur, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die gelden voor twee jaar vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Ten vroegste zes maanden voor het verstrijken van voormelde termijn van twee jaar, kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor de proeven.

Voor meer informatie, zie  “Hoe word je brandweerman of –vrouw?”