Federalisering: uitstel tot 1 oktober 2013

Noodcentrale 112
Federalisering
De Minister van Binnenlandse Zaken heeft beslist om, na constructieve discussies op vraag van de syndicale vakorganisaties en de functioneel verantwoordelijken van de 100 – centrales, de federalisering uit te stellen tot 1 oktober 2013.

Hierbij willen wij jullie dan ook informeren over de wijzigingen op het vlak van het overgangsjaar die dit met zich meebrengt en de mogelijke keuzes die de aangestelden nu ter beschikking hebben.

Federaliseren per 1 november 2012

De belangrijkste keuze die je als aangestelde moet maken, en die velen onder jullie misschien  nu reeds gemaakt hebben, is of je naar het federaal statuut wenst over te stappen of niet.

Zoals ook reeds eerder aangekondigd, dien je als je wil federaliseren en naar het federaal statuut over te stappen per 1 november 2012 niets te doen. Dit gebeurt automatisch.
Per 1 november 2012 word je dan federaal personeelslid en val je onder het federaal statuut.

De enige keuze die je hierbij wel dient te maken is of je hierbij het gemeentelijk geldelijk statuut wenst te behouden of meteen wil overstappen naar het federaal geldelijk statuut.
De modaliteiten hiervoor zijn dezelfde als deze weergegeven in de Focus nieuwsbrief die op 2 mei 2012 werd verstuurd.

Opgelet: Als je beslist om je gemeentelijk geldelijk statuut te behouden, kan je na de federalisering nog op elk moment beslissen om toch naar het federaal geldelijk statuut over te stappen. Eens je gekozen hebt voor het federaal geldelijk statuut, kan je niet meer terug naar je gemeentelijk geldelijk statuut.

Verlenging detachering / terbeschikkingstelling

Het uitstel van de federalisering tot 1 oktober 2013 heeft als hoofddoel aan de aangestelden de mogelijkheid te bieden om de detachering of terbeschikkingstelling te verlengen, en dit tot 30 september 2013.  Tijdens deze periode zal je dan verder gedetacheerd of ter beschikking gesteld blijven volgens de bepalingen van het KB van 12 oktober 2011.

De keuze tot verlenging van de detachering / terbeschikkingstelling kan genomen worden door elke aangestelde persoonlijk en is dus louter een individuele beslissing.

Als je de detachering / terbeschikkingstelling wenst te verlengen, moet je dit ten laatste op 31 augustus 2012 laten weten (poststempel telt) door een aangetekende brief te sturen naar mevrouw De Knop, voorzitster van het Directiecomité:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw De Knop
Voorzitster van het Directiecomité
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

KEUZE NIET FEDERALISEREN TIJDENS VERLENGING

De keuze om al dan niet te federaliseren zal dan uiterlijk tegen 31 maart 2013 moeten genomen worden en dit volgens dezelfde modaliteiten zoals momenteel van toepassing zijn voor diegenen die nu reeds deze keuze zullen maken.

INTEGRATIEPREMIE

Uiteraard zal je na de verlenging van de detachering / terbeschikkingstelling en als je niet hebt laten weten het gemeentelijk geldelijk statuut te willen behouden, ook nog kunnen genieten van de integratiepremie die wordt toegekend aan de aangestelden die wensen te federaliseren, al zal deze uiteraard pas betaald worden aan het einde van de verlengde detachering / terbeschikkingstelling.

BEHOUD GEMEENTELIJK GELDELIJK STATUUT

Bij verlenging van de detachering / terbeschikkingstelling zal uiteraard ook opnieuw kunnen gekozen worden om al dan niet het gemeentelijk geldelijk statuut te behouden of niet.
De datum waarop dit dan uiterlijk zal dienen te gebeuren zal 31 maart 2013 (6 maand voor het einde van de detachering / terbeschikkingstelling) zijn. Het kenbaar maken van deze keuze zal dan volgens dezelfde modaliteiten verlopen zoals momenteel het geval is voor diegene die nu reeds wensen te federaliseren met behoud van het gemeentelijk geldelijk statuut.

Niet federaliseren

Als je als aangestelde nu reeds overtuigd zou zijn om niet te willen federaliseren, dan blijft ook hier de procedure hetzelfde, namelijk.

Als je niet mee wil federaliseren dan moet je drie maanden opzeg geven, dus ten laatste op 31 juli 2012 (poststempel telt) moet je je opzeg gegeven hebben. Je opzeg gaat dan in op 1 augustus 2012 en loopt dan af op 31 oktober 2012.
De modaliteiten hiervoor zijn dezelfde als deze weergegeven in de Focus nieuwsbrief die op 2 mei 2012 werd verstuurd.

INTREKKEN OPZEG EN VERLENGING DETACHERING / TERBESCHIKKINGSTELLING

De aangestelden die ondertussen reeds hun opzeg gegeven hebben kunnen, gelet het uitstel van de federalisering, op deze beslissing terugkomen.

Ook  zij kunnen alsnog opteren voor een verlenging van de detachering / terbeschikkingstelling tot 30 september 2013  en dit door ten laatste op 31 augustus 2012 (poststempel telt) een aangetekende brief te sturen naar mevrouw De Knop, voorzitster van het Directiecomité:

FOD Binnenlandse Zaken
T.a.v. Mevrouw De Knop
Voorzitster van het Directiecomité
Leuvenseweg 1
1000 Brussel

Hiermee maakt men dan melding van het feit dat men de gegeven opzeg graag wenst in te trekken en alsnog wenst te opteren voor een verlenging van de detachering / terbeschikkingstelling tot 30 september 2013.

SAMENGEVAT

1° Federaliseren per 1 november 2012

gebeurt automatisch

Je wordt vanaf 1 november 2012 federaal personeelslid en valt onder het federaal statuut.

2° Federaliseren per 1 november 2012 met behoud gemeentelijk geldelijk statuut

aangetekende brief tegen 21 juli 2012 waarin wens tot behoud gemeentelijk geldelijk statuut wordt kenbaar gemaakt

Je wordt vanaf 1 november 2012 federaal personeelslid en valt onder het federaal statuut behalve voor wat betreft het geldelijk statuut, dat behouden blijft zoals momenteel bij de gemeente het geval is.

3° Verlenging detachering / terbeschikkingstelling

aangetekende brief tegen 31 augustus 2012 waarin je kenbaar maakt dat je de detachering/ terbeschikkingstelling wenst te verlengen tot 30 september 2013

Je stelt de keuze om te federaliseren uit tot uiterlijk 31 maart 2013, de nieuwe datum waarop je dient te laten weten of je al dan niet wenst te federaliseren per 1 oktober 2013 of niet.
Tot aan die datum blijf je gemeentelijk personeelslid en valt nog steeds onder het gemeentelijk statuut.

4° Nu reeds wensen niet te federaliseren

aangetekende brief tegen 31 juli 2012 waarin wens om niet te federaliseren wordt kenbaar gemaakt

Je zal dan per 1 november 2012 niet federaliseren, noch zal je detachering / terbeschikkingstelling worden verlengd en je blijft gemeentelijk personeelslid.

5° Reeds opzeg gegeven: toch keuze voor verlenging detachering / terbeschikkingstelling

aangetekende brief tegen 31 augustus 2012 waarin wens tot intrekken opzeg en verlenging detachering / terbeschikkingstelling  wordt kenbaar gemaakt

Je reeds gegeven opzeg wordt ingetrokken en je blijft gemeentelijk aangestelde binnen het Hulpcentrum 100 waarin je tewerkgesteld bent.