Ziektemelding: ‘how to’

Noodcentrale 112
Regelgeving
De dienst HR112 heeft gemerkt dat het melden van ziekteverlof niet altijd volgens de correcte procedure gebeurt. Omdat het belangrijk is dat dit wel correct verloopt, hier nog even een herhaling wat er van jou verwacht wordt als je ziek bent. Als je dit niet op de juiste manier doet, kan je immers de continuïteit van je noodcentrale in gevaar brengen en kan je bovendien als onwettig afwezig beschouwd worden.

Beter voorkomen dan genezen: hieronder vind je alle stappen om je ziek te melden nog eens op een rijtje:

1. Meld je ziek
Ben je ziek? Bel persoonlijk (géén sms) naar je onmiddellijke hiërarchische meerdere (coach/supervisor of secretariaat), ten laatste 1 uur voor het begin van de voorziene prestatie.

De totale duur van de afwezigheid moet je op dezelfde manier en ten laatste de volgende dag meedelen aan je betrokken chef.

Als je niet op je domicilie-adres verblijft tijdens je ziekteverlof, verwittig dan eveneens je dienst en vermeld je andere verblijfplaats (die tevens op het Medex-attest moet worden aangeduid).

Statutair:
Je valt bij ziekteverlof nooit ten laste van de mutualiteit. Je hoeft je ziekteverlof dus nooit te melden aan je mutualiteit, ook niet geval van langdurig ziekteverlof

Contractueel:
Je moet vóór het verstrijken van de termijn van gewaarborgd loon wel je mutualiteit op de hoogte brengen. Dit doe je via het ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ (= het formulier ‘vertrouwelijk’). Indien je dit niet tijdig doet, dan loop je het risico dat de mutualiteit een deel van de uitkering weigert te betalen.

2. Medisch attest Medex
Wanneer je naar de dokter gaat en hij vindt dat je arbeidsongeschikt bent, vergeet hem dan niet te vragen het medisch attest van Medex in te vullen. Het correcte formulier hiervoor vind je in bijlage of op het intranet. Gelieve andere, oudere formulieren niet langer te gebruiken.

Wanneer de dokter het attest ingevuld heeft, verzend je dit onmiddellijk naar het adres van het Medex-centrum in jouw provincie (document met adressen Medex-centra in bijlage of op het intranet).

Tips:

  • Bewaar steeds enkele blanco exemplaren bij je thuis
  • Maak een fotokopie van het ingevulde attest alvorens het te verzenden

3. Ziekteverlof van een dag zonder attest
Het is tot twee keer per jaar mogelijk om één dag afwezigheid wegens ziekte te nemen zonder medisch attest. Deze twee dagen mogen elkaar niet opvolgen. De derde keer heb je een medisch attest nodig, ook al is het maar één dag.

Opgelet: Een nachtprestatie die verspreid is over twee kalenderdagen wordt slechts als één enkele dag afwezigheid beschouwd.

Ook ziekteverlof zonder attest moet je meedelen aan je dienst en dan moet je ook beschikbaar zijn voor een eventuele controle door Medex.

4. De boeking van het ziekteverlof
Het ziekteverlof schrapt de volledige duur van de uit te voeren prestaties tijdens de periode waarin je in ziekteverlof bent, met een maximum van 12 uur per prestatie.

Opgelet: Indien je ziekteverlof loopt tot en met de dag waarop je gepland staat op het dienstrooster met een nachtprestatie, dien je deze uiteraard niet te presteren. Je ziektebriefje spreekt tot en met de dag waarop deze prestatie aanvangt. Dit wil zeggen dat je vrijgesteld bent van deze volledige prestatie.

5. Het ziekteverlof op een feestdag of brugdag
Als je in ziekteverlof bent op een feestdag of brugdag word je beschouwd als zijnde in ziekteverlof. Je geniet dus niet van een dag vervangingsverlof op basis van art. 8d aangezien de prestatie niet geleverd werd, maar je behoudt de 7u36 die aan het begin van het jaar werd toegekend op basis van art. 8a.

6. Het ziekteverlof op een compensatiedag, d.i. van 27/12 t.e.m. 31/12

Statutair:
Wanneer je tussen 27 en 31 december ziek wordt én gepland stond met een dienst, ontvang je evenveel ziekteverlof als uren voorzien in de originele dienst, aangevuld met 7u36 vervangend verlof.
Indien je initieel niet gepland stond met een dienst, ontvang je géén vervangend verlof.

Contractueel:
Wanneer je tussen 27 en 31 december ziek wordt én gepland stond met een dienst, ontvang je evenveel ziekteverlof als uren voorzien in de originele dienst; aangevuld met 7u36 vervangend verlof. Tenzij je op dat moment al 30 opeenvolgende dagen met ziekteverlof bent. In dat geval heb je géén recht op vervangend verlof.
Indien je initieel niet gepland stond met een dienst ontvang je géén vervangend verlof.

7. Verlenging
Indien je ziekteverlof ten einde loopt en je je niet in staat voelt om terug te komen werken, ga je tijdig terug naar de dokter. Als hij je verdere arbeidsongeschiktheid bevestigt, bel je je rechtstreekse diensthoofd op om deze hiervan te verwittigen en stuur je een nieuw medisch attest naar Medex.

8. Vervroegd hernemen van het werk
Indien je ziekteverlof nog niet gedaan is, maar je voelt je goed genoeg om terug te keren naar het werk, dan mag dat, zelfs als de behandelende arts een langere periode van werkonbekwaamheid heeft voorgeschreven. Hiervoor is geen bijzonder attest van de behandelende arts, noch goedkeuring van Medex of akkoord van het rechtstreeks diensthoofd vereist.

Opgelet: De directie neemt de nodige maatregelen om de continuïteit van de dienst te garanderen. Als je je dienst na ziekte wenst of moet hervatten, neem je contact op met je dienst om na te gaan of een eerder geplande prestatie behouden werd, zo niet begin je terug te werken wanneer de volgende prestatie gepland werd.
Door je dienst tijdig van je vervroegde terugkeer op de hoogte te brengen, zorg je er ook voor dat je onderweg naar het werk gedekt bent door de verzekering.

9. Ziek worden tijdens de werkdag
Indien je op het werk bent en je je duidelijk niet goed voelt, dan mag je met het akkoord van je diensthoofd naar huis gaan en, desgevallend, een arts raadplegen.

De toelating om het werk te verlaten wegens ziekte, wordt toegekend onder de vorm van een dienstvrijstelling. Je verliest geen uren, de dag wordt niet beschouwd als een ziekteverlof en je moet geen medisch attest versturen aan Medex.

Opgelet: Als je ziek naar huis gaat tijdens een shift in het weekend of de nacht, krijg je een dienstvrijstelling voor de voorziene 12 uur en je basiswedde voor die 12u wordt betaald. De nacht – en/of weekendtoelage krijg je slechts voor die uren die je wel nog gewerkt hebt. De nacht- en of weekendtoelage wordt namelijk enkel uitbetaald voor de werkelijk verrichte prestaties.

Je rechtstreeks diensthoofd zal dit soort van vertrek natuurlijk maar uitzonderlijk toestaan en zal het kunnen weigeren als hij/zij een misbruik vermoedt.

Indien je van oordeel bent dat je je tegen de daaropvolgende dag nog niet beter zou voelen, raadpleeg je best meteen een dokter. Indien deze je werkonbekwaamheid wegens ziekte bevestigt, moet je je dienst verwittigen volgens de hierboven vermelde procedure.

10. Medex-controle
Elke afwezigheid wegens ziekte kan gecontroleerd worden door Medex. Als je een controleonderzoek weigert of verhindert, word je als onwettig afwezig beschouwd.

De administratieve gevolgen van onwettige afwezigheid zijn de volgende:

Statutairen/stagiairsContractuelen
administratieve stand non-activiteitcontract wordt beschouwd als niet-uitgevoerd
verlies van weddegeen recht op gewaarborgd maandloon
maanden met 1 of meer dagen ongewettigde afwezigheid worden niet meegeteld voor de berekening van de geldelijke anciënniteitgeen recht op tussentijdse weddeverhoging
geen recht op bevordering en bevordering in weddeschaal -
pro rata vermindering van recht op jaarlijks verlof pro rata vermindering recht op jaarlijks verlof
pro rata vermindering van recht op extra ziektekrediet -

De controlearts kan zich bij je thuis aanbieden gedurende de ganse periode van het ziekteverlof, dagelijks tussen 08u00 en 20u00, ook tijdens het weekend voor mensen die in continudienst werken zoals calltakers/operatoren.

De controle vindt plaats bij je thuis. Als je niet thuis bent op het moment van de controle, zal de controlearts een uitnodiging voor een controle in zijn/haar kabinet in je brievenbus achterlaten. Raadpleeg dus regelmatig je brievenbus!

Indien je niet in staat bent om je naar het kabinet van de controlearts te verplaatsen, bel dan zo snel mogelijk de arts en je rechtstreekse diensthoofd.

Meer informatie

Faire lien