Formations

  • Ce 22 décembre 2016, le Centre de Connaissances pour la Sécurité civile (KCCE) enverra la première version de la Procédure Opérationnelle Standardisée relative au Terrorisme ( POS Terro ) à l’ensemble des commandants de zones.
  • Vandaag, 22 december 2016, verstuurt het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) de eerste versie van de Standaard Operatie Procedure Terrorisme “SOP Terro” naar de zonecommandanten van de verschillende brandweerzones in België.
  • Les formations train the trainer Terror Awareness et Tactical Emergency Casualty Care (TECC) débutent cette semaine. Le Centre fédéral de connaissances pour la Sécurité civile (KCCE) organise ces formations dans plusieurs centres provinciaux de formation, en collaboration avec la Défense.
  • Deze week zijn de train the trainer opleidingen voor Terror Awareness en Tactical Emergency Casualty Care (TECC) van start gegaan. Het Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) organiseert deze opleidingen in samenwerking met Defensie in verschillende provinciale opleidingscentra .
  • De beheersing van branden in spoorwegtunnels vormt een bijzondere uitdaging. Om de Belgische brandweer toe te laten om op dit vlak expertise te verwerven, heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), in samenwerking met de Belgische beheerder van de spoorweginfrastructuur (INFRABEL), aan 24 brandweerlieden de kans geboden om in Zwitserland een opleiding te volgen aan de International Fire Academy, een instelling die gespecialiseerd is in het beheer van de brandbestrijding in ondergrondse infrastructuren waar voertuigen rijden (auto’s, vrachtwagens, bussen en treinen).
  • La maîtrise des incendies dans les tunnels ferroviaires constitue un défi particulier. Afin de permettre le développement d’une expertise en la matière pour les services d’incendie belges, le Centre fédéral de Connaissance pour la Sécurité civile (KCCE), en collaboration avec le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire belge (INFRABEL), a permis à 24 pompiers de suivre une formation en Suisse à l’International Fire Academy, institution spécialisée en matière de gestion de la lutte contre le feu dans les infrastructures souterraines de circulation de véhicules (voitures, camions, autocars et trains).
  • Vendredi 23 septembre 2016 à 8h, 27 agents spécialisés de la Protection civile partent en convoi pour participer à un exercice international de grande ampleur organisé par la Norvège dans le cadre conjoint de l’Union européenne et des Nations Unies. Du 24 au 29 septembre, ils déploieront leurs moyens de sauvetage. Plus de 70 pays, 500 experts et 30 organisations internationales sont impliqués.
  • Vrijdag 23 september 2016 om 8 uur vertrekken 27 agenten van de Civiele Bescherming in konvooi naar Noorwegen. Ze nemen deel aan een grootschalige internationale oefening die door Noorwegen georganiseerd wordt onder de koepel van de Europese Unie en de Verenigde Naties. Van 24 tot 29 september zullen zij hun reddingsmiddelen inzetten. Er zijn meer dan 70 landen, 300 experten en 30 internationale organisaties betrokken.

Sécurité Civile fait partie du SPF Intérieur

Page d'accueil du site IBZ