NL
FR

Wetgeving

 

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 12-2013

Ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan

Koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones

Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp

Ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones 04-2012

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid 


Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

De wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid werd opgesteld ter vervanging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, op basis van een overleg tussen alle betrokkenen. Daartoe werd de Commissie Paulus opgericht waarvan het eindrapport in 2006 werd afgeleverd.

De wet strekt ertoe:

  • aan de burger het recht op de snelste en meest adequate hulp te verlenen;
  • aan de burger het recht op dezelfde basisbescherming voor een gelijkwaardige bijdrage te verlenen;
  • de schaalvoordelen te bevorderen.

Daartoe werd overeengekomen een brandweerstructuur te creëren op drie niveaus (uitvoerend, organisatorisch en reglementair). Deze hervorming beoogt de ontwikkeling van een éénvormig statuut voor de beroepsbrandweer en de vrijwillige brandweer en de organisatie van de brandweerdiensten op basis van hulpverleningszones teneinde de meest adequate en snelste hulp effectief te maken. Door de hervorming kan bovendien het financieringssysteem herbekeken worden door dotaties van de gemeenten en van de federale overheid te overwegen.

Om die doelstellingen te realiseren, heeft men een administratieve ondersteuningsgroep, een stuurgroep en een beheerscomité opgericht. Die hervorming kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking tussen de verschillende groepen, namelijk de verenigingen van steden en gemeenten, de verantwoordelijken inzake de brandweerdiensten en de vakbonden. De inwerkingtreding van de hervorming zal geleidelijk aan gebeuren naargelang van de uitvoeringsbepalingen.

Wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid (Pdf 307 Ko) Update 12/2013 

top

Ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan

Bij ministerieel besluit van 4 februari 2008 wordt een beheerscomité opgericht dat de Minister moet bijstaan bij de coördinatie van de werkzaamheden met het oog op de uitvoering van de hervorming van de Civiele Veiligheid.

Daarnaast worden er werkgroepen opgericht om de hervorming van de Civiele Veiligheid te concretiseren. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken en is samengesteld uit diverse vertegenwoordigers, met name enkele Directeurs-generaal (onder wie die van de Civiele Veiligheid), een vertegenwoordiger van het Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken, twee gouverneurs (een Nederlandstalige en een Franstalige), de voorzitters van verenigingen en federaties, de projectleider van de cel hervorming van de Civiele Veiligheid en een Inspecteur-generaal van Financiën. Dat besluit bepaalt bovendien de verschillende opdrachten van de stuurgroep, zoals de formulering van de beleids- en technische voorstellen voor de Minister van Binnenlandse Zaken, het leiden van de werkgroepen, enz..

Dit ministerieel besluit treedt in werking op 20 februari 2008.

Ministerieel besluit van 4 februari 2008 tot oprichting van een beheerscomité met het oog op de uitvoering van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid en tot vaststelling van de samenstelling en de opdrachten ervan (Pdf 31 Ko)

top

Koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones

Het koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones maakt het mogelijk de samenstelling van die comités uit te breiden ten opzichte van de samenstelling voorafgaandelijk vastgelegd in artikel 15, §1 en 2 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid.

Dat koninklijk besluit legt de minimale samenstelling vast van het nationaal raadgevend comité en van de provinciale raadgevende comités van de zones, meer in het bijzonder wat de vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke overheden betreft. De samenstelling van het nationaal raadgevend comité wordt met name uitgebreid tot de vertegenwoordigers van de brandweerfederaties, aangezien het noodzakelijk is rekening te houden met het operationele advies van de leden van de brandweerdiensten. Dit koninklijk besluit strekt er meer in het bijzonder toe de werking en de procedures van die raadgevende comités te bepalen. Dit koninklijk besluit is in werking getreden op 31 maart 2008.

Koninklijk besluit van 4 maart 2008 betreffende de nadere bepalingen voor de samenstelling en de werking van het nationaal raadgevend comité van de zones en van de provinciale raadgevende comités van de zones (Pdf 32 Ko)

top

Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp

De omzendbrief van 9 augustus 2007 strekt ertoe het nieuwe concept van snelste adequate hulp dat enkel van toepassing is op de bestrijding van brand en ontploffing en op de dringende interventies voor de bescherming en de redding van personen, expliciet te verklaren.

Deze omzendbrief legt de adequate middelen vast teneinde de meest dringende hulp aan te wenden en definieert eveneens die hulp. Indien de snelste brandweerdienst niet de territoriaal bevoegde brandweerdienst is, gaat men zo over tot de gelijktijdige zending van de twee diensten. Deze omzendbrief werd opgemaakt voor elke Provincie apart met een lichte wijziging binnen de omzendbrief betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp in de Provincie Oost-Vlaanderen.

Deze omzendbrief werd gewijzigd op 1 februari 2008.

Ministeriële omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp (Pdf 33 Ko)

top

Ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp

De ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 wijzigt de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp.

Het is evident dat de burger adequaat beschermd moet worden, d.w.z. met voldoende hulpmiddelen om hem te redden uit een gevaarlijke situatie. Het is in dat opzicht dat de 2 omzendbrieven goedgekeurd werden.

De omzendbrief van 1 februari 2008 preciseert:

  • het materieel dat ingezet moet worden bij een eerste uitruk;
  • de dubbele uitruk;
  • de leiding van de operaties;
  • de bepaling van de uitruktijd;
  • de informatie-uitwisseling;
  • de interprovinciale hulpverlening;
  • de evaluatie van de toepassing van de snelste adequate hulp.

Deze ministeriële omzendbrief werd opgesteld omdat verscheidene brandweerdiensten nog een aantal vragen hadden; dankzij deze omzendbrief is men gekomen tot een duidelijker beeld van de snelste adequate hulp.

Deze wijzigende ministeriële omzendbrief is in werking getreden op 3 april 2008.

Ministeriële omzendbrief van 1 februari 2008 ter aanvulling van de omzendbrief van 9 augustus 2007 betreffende de organisatie van de hulpverlening volgens het principe van de snelste adequate hulp (Pdf 81 Ko)

top

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

Dit koninklijk besluit verdeelt België in 32 hulpverleningszones. Die zones vormen de organisatiestructuur van de toekomstige brandweerdiensten. Elke zone beheert een bepaald aantal hulpverleningsposten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De posten vormen onderling een netwerk op nationaal niveau. De zonegrens zal dus geen obstakel vormen voor de interventies en voor de samenwerking met andere posten die op de plaats van een schadegeval ter versterking opgeroepen kunnen worden.

De bekendmaking van dit koninklijk besluit is van kapitaal belang, aangezien het betekent dat de organisatie van de brandweerdiensten zal overgaan van een gemeentesysteem naar een zonesysteem. 

Die geografische opsplitsing werd doorgevoerd door raadgevende comités waar de plaatselijke overheden vertegenwoordigd waren en bij de besprekingen werden betrokken.

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones (Pdf 87 Ko) 04-2012

top

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid

De Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid heeft als doel de financiële impact van de hervorming te evalueren. Zij zal eveneens de opvolging van de hervorming verzekeren en een jaarlijks evaluatieverslag opstellen.

Deze commissie bestaat uit de Minister van Binnenlandse Zaken, leden van de administratie en de vertegenwoordigers van alle actoren die betrokken zijn bij de hervorming van de Civiele Veiligheid.

Koninklijk besluit van 2 februari 2009 betreffende de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid  (Pdf 38 Ko)

top

 

Wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid (Pdf - 229 Ko) 12-2013